Om Geo Pro Vest AS

Alle typar bygg, -infrastruktur og vegprosjekt krev oppmåling for å kunne gjennomførast på ein tilfredsstillande måte, både i samsvar med gjeldande regelverk og ynskje frå oppdragsgivar. Geo Pro Vest AS har dette som sitt spesialfelt og har tilsette med både brei og lang erfaring innanfor dette feltet. Geo Pro Vest AS held til i Førde, men leverer tenester til kundar over heile Vestlandet.

Vi nyttar oss av gode instrument og har oppdatert utstyr som gjer at vi kan utføre kvart prosjekt på mest mogleg tidseffektiv måte – samstundes som kvaliteten er god. Vi leverer mellom anna:

 • Dokumentasjon
 • Drone- kartlegging
 • Bygg- og anleggsstikking
 • Landmåling / Oppmåling / Utstikking
 • Mengdberekning / Vokumkalkulasjon
 • Matrikkel – Oppmålingsforretning
 • Byggesøknadar og tomtedeling
 • Geometrisk kontroll
 • Maskinstyring
 • Prosjektering
 • Platetest
1
1

Moderne utstyr frå Topcon

2021 © Copyright - Geo Pro Vest AS - Levert av Erdal Solutions